Договір про надання послуг (публічна оферта)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Фізична особа – підприємець Стратієвська С.І. (далі - Виконавець), пропонує будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі - Замовник) укласти цей Договір на визначених у ньому умовах.

 

1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і у разі прийняття його умов (акцепту) Замовник зобов'язується сумлінно їх виконувати.

 

1.3. Незгода з визначеними у цьому Договорі умовами тягне за собою неможливість надання Виконавцем послуг навчання.

 

1.4. Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. Виконавець відповідно до умов цього Договору надає Замовнику послуги навчання, згідно з навчальними планами, детальний опис яких міститься на веб-сайті www.stratievska.com (далі – послуги навчання).

 

2.2. Факт оплати Замовником послуг навчання свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених цим Договором.

 

2.3. Вартість послуг навчання визначається залежно від обраного Замовником навчального плану.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

 

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1. На підставі цього Договору та після оплати вартості обраного Замовником навчального плану надати йому послуги навчання у строк, визначений зазначеним планом.

3.1.2. Забезпечити безперервність навчального процесу відповідно до обраного Замовника навчального плану.

3.1.3. Вчасно повідомляти Замовника про перенесення занять, передбачених навчальним планом, з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено зазначене заняття.

3.1.4. Надавати Замовнику послуги згідно з умовами цього Договору.

 

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Зупинити/припинити надання Замовнику послуг навчання в односторонньому порядку у таких випадках:

* Замовник порушив умови цього Договору;

* Замовник вчинив дії, що перешкоджають функціонуванню Інтернету або внутрішніх каналів зв'язку, у тому числі дії незаконного чи аморального характеру, або що порушують громадський порядок, що посягають на честь та гідність громадян та підприємств та/або викликають їх скарги, розповсюдження у мережі вірусів або інших небажаних компонентів, скоєння дій, вкладених у отримання конфіденційної інформації чи інформації зі спеціальним доступом;

3.2.2. В односторонньому порядку розірвати цей Договір достроково у разі невиконання Замовником його умов, зокрема пунктів 4.1.1, 4.1.4 - 4.1.7 цього Договору та/або систематичного невиконання Замовником правил поведінки.

3.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договіру, а також навчальні плани та вартість послуг навчання з попередньою публікацією на сайті www.lavide.com.ua. При цьому внесення змін до навчальних планів та вартості послуг навчання, при наданні Замовнику послуг навчання не допускається.

3.2.4. Вимагати від Замовника відшкодування збитків, заподіяних діями Замовника.

 

3.2.5. Переносити заняття, передбачені навчальним планом, з одного дня на інший, але вчасно попередивши Замовника не менше, ніж за три години.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

 

4.1. Замовник зобов'язаний:

4.1.1. Добросовісно виконувати умови цього Договору, дотримуватись правил поведінки та своєчасно внести плату за послуги навчання за обраним навчальним планом.

4.1.2. Вчасно з'являтися у вебінарній кімнаті онлайн, де надаються послуги навчання, а у разі відсутності на занятті Замовник позбавляється права пред'явлення будь-яких претензій щодо недоотриманої внаслідок цього послуги.

4.1.3. У ході отримання послуг навчання виконувати законні вимоги Замовника, не бути на заняття у стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння, виявляти повагу до оточуючих.

4.1.4. При отриманні послуг не здійснювати несанкціоновану розсилку листів (спам), не здійснювати неавторизований доступ до комп'ютерних систем, програмного забезпечення, даних та інших матеріалів, захищених авторським правом, не копіювати та не розповсюджувати їх.

4.1.5. Не публікувати, не передавати третім особам і не використовувати в комерційних цілях методичні матеріали, що надаються Замовнику в ході надання послуг навчання, у тому числі для самостійної роботи.

 

 

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Отримувати послуги навчання, передбачені цим Договором.

4.2.2. Вимагати дотримання Виконавцем умов цього Договору.

4.2.3. Вносити оплату Виконавцю за послуги навчання, згідно з обраним навчальним планом, будь-яким із передбачених чинним законодавством України способом.

 

4.2.4. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Замовника за два дні. У разі дострокового розірвання цього Договору плата Замовнику послуги навчання не повертається.

 

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

5.1. Послуги навчання за цим Договором надаються виключно на умовах 100-відсоткової передоплати їх вартості за конкретним навчальним планом, якщо інше не погоджено сторонами

 

5.2. Усі розрахунки здійснюються у національній валюті України – гривні.

 

5.3. Виконавець не несе відповідальності за порядок перерахування/зарахування коштів.

 

 

5.4. Моментом оплати вважається момент зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або отримання готівки Виконавцем.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Виконавець та Замовник несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

 

6.2. Замовник усвідомлює, що порушення умов цього Договору призводить до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з подальшим припиненням/зупиненням надання послуг навчання.

 

6.3. Виконавець не несе відповідальності за невідредаговані методичні матеріали, які передаються Замовнику при наданні послуг навчання за обраним навчальним планом, у тому числі для самостійної роботи.

 

6.4. Замовник несе повну відповідальність за незаконний доступ та здійснення несанкціонованого втручання у роботу комп'ютерів, систем та комп'ютерної мережі відповідно до чинного законодавства України.

 

6.5. У разі порушення Замовником умов Договору Виконавець звільняється від виконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань.

 

7. ФОРС-МАЖОР

 

7.1. Виконавець та Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності цим Договором внаслідок подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені та які неможливо було запобігти розумним заходам.

 

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 

8.1. Договір набирає чинності з оплати послуг навчання Замовником Виконавцю та діє протягом усього терміну, визначеного у вибраному Замовником навчальному плані.

 

8.2. Цей Договір може бути припинено (розірвано) за згодою Замовника та Виконавця.

 

8.3. У разі, коли Замовник вирішує припинити (розірвати) цей Договір після початку надання послуг навчання, при цьому Замовником здійснено повну оплату послуг навчання, Виконавець повертає Замовнику кошти у розмірі 50 (п'ятдесят) відсотків вартості неотриманої послуги протягом 14 робочих днів.

 

9. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

 

9.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникли щодо виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви (претензії) Замовника.

9.2. Виконавець після отримання від Замовника послуг заяви (претензії) зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) днів задовольнити заявлені вимоги або надіслати Замовнику мотивовану відмову.

 

9.4 У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення грошових коштів, Кошти повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на рахунок Замовника у платіжних системах кредитної картки, особистого рахунку, або інших реквізитів узгоджених сторонами. Усі повернення коштів здійснюються за умови направлення Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яка буде надіслана Замовнику листом електронною поштою. Сторонами беззастережно приймається, що рішення про спосіб повернення коштів залишається у кожному даному випадку на розсуд Виконавця. У разі повернення коштів на рахунок Замовника у банку або на рахунок Замовника у платіжній системі, заповнена заява на повернення грошових коштів за підписом Замовника за формою у сканованому електронному вигляді надсилається електронною поштою Виконавцю (допускаються такі формати файлу: gif, jpeg, pdf) . Заява на повернення Грошових коштів повинна містити в обов'язковому порядку відомості про рахунок Замовника, комерційну організацію (банк), де зберігається рахунок, її адресу. У разі відсутності у заяві необхідних відомостей, необхідних для повернення коштів Виконавець не гарантує термінів, зазначених у п. 8.3.

 

9.4. Якщо спір, що виник, не буде врегульований у претензійному порядку, Замовник або Виконавець має право звернутися до суду за місцем знаходження Виконавця.

 

9.5. Замовник послуг гарантує, що всі умови цього Договору зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

 

10. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ

 

Виконавець

Юр. адреса: пр. Соборний, 149/60

м. Запоріжжя

Фізична особа підприємець

Стратієвська Світлана Іванівна

ІПН: 2449109328

Розрахунковий рахунок: 26001056230729

Тел. (Україна): +380683408894

Зв'яжіться зі мною,

якщо у вас залишилися питання:

+380684495892

olenalavide@gmail.com